TAKE NOTE

Paros “Small”
370930

French Paros “Large”
370391

Malta “large”
370294

Malta “Small”
370799